درخواست مشاوره با ارسال عدد 1 به شماره 100088548054 02188548054 ورود عضویت

مقالات مالیاتی و حسابداری

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 190
قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 190

ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن‌ موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه ‌خواهد بود.

ادامه مطلب


1/15