اظهارنامه مالیاتی

جهت پرداخت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف به پرداخت مالیات هستند ، کارنامه ی مالی یک سال کاری شرکت یا شخص مالیات دهنده که به منظور تعیین مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می شود ، اظهارنامه مالیاتی گفته می شود .

جهت تنظیم و تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی در کشور ایران ، اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست فرم اظهارنامه را که شامل ۲۶ جدول است با دقت و به صورت کامل پر کنند .

وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، شهرداری ها و دستگاه هایی که بودجه ی آنها توسط دولت تامین می شود ، مشمول پرداخت مالیات نمی شوند .