نحوه ی ثبت یک شرکت

 

نحوه ثبت یک شرکت

شرکت از هنگامی به وجود می آید که دو یا چند نفر قصد به وجود آوردن آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است ولی از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مرحله هایی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت‌ها ثبت گردد.

 


ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت‌های تجاری را به هفت قسم تقسیم می‌کند:

1-شرکت‌های سهامی

2-شرکت با مسئولیت محدود

3-تضامن

4-مختلط سهامی

5-مختلط غیر سهامی

6-شرکت نسبی

شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت‌ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

 

بیشتر: قوانین ثبت شرکت؛ راهنمایی شرایط و مراحل تاسیس شرکت با مدارک لازم (کلیک کنید)

مدرک های موردنیاز جهت تأسیس شرکت:


شرکت با مسئولیت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر جهت امور تجاری تشکیل‌شده است و هر یک از شرکا بدون این‌که سرمایه به سهام و یا قطعه های سهامی تقسیم‌شده باشد فقط تا مقدار سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهد های شرکت می‌باشد. مدرک های موردنیاز برای تأسیس شرکت با مسئولیت محدود:

1-دو نسخه تقاضانامه

2-دو نسخه صورت شرکت‌نامه

3-دو نسخه اساسنامه

4-دو نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومی و مؤسسین

5-کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و در صورتی که هیئت‌مدیره نیز خارج از شرکا باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هرگاه مؤسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی‌نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می‌شود.

 شرکت‌های سهامی عام

مدرک های لازم جهت ثبت شرکت‌های سهامی عام شامل مدرک های قبل از پذیره‌نویسی و مدرک های پس از پذیره‌نویسی می‌باشد. مدرک های  پیش از پذیره‌نویسی؛ دو نسخه اظهارنامه به انضمام دو نسخه طرح، اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره‌نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه‌های مؤسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح‌شده است که مؤسسین 20% از کل سرمایه را تعهد می‌نمایند و 35% از 20% را واریز و گواهی بانکی ارائه می‌دهند.
هرچند مؤسسین قادرند بیش از 20% از همه ی سرمایه را تعهد نماید اما نباید کمتر از آنچه در قانون تجارت قیدشده است باشد. اظهارنامه عیناً اظهارنامه شرکت‌های سهامی خاص می‌باشد که باید تا بند 9 آن کامل شود.
بندهای پس از آن پس از پذیره‌نویسی کامل می‌شود حداقل سرمایه نیز 5 میلیون ریال می‌باشد. جهت اطلاع از مطلب های طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره‌نویسی به ماده 8 و 9 قانون تجارت مراجعه نمایید.

مدرک های بعد از پذیره‌نویسی

دو نسخه اظهارنامه که همه ی بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین تازه در اظهارنامه وارده توسط همه ی سهامداران امضاءشده باشد، دو نسخه اساسنامه، دو نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره که کارهایی مانند صورت‌جلسه های شرکت‌های سهامی خاص تکمیل می‌گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی‌های شرکت در نظر گرفته می‌شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% از کل سرمایه و همینطور صفحه هایی در روزنامه‌ای که اعلامیه پذیره‌نویسی در آن چاپ‌شده است.مؤسسات غیرتجاری

مؤسسه های غیرتجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی‌دهند بر طبق ماده 1 آئین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مقصود همه ی تشکیلات و مؤسسات است که جهت مقاصد غیرتجاری از جمله امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آن که مؤسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
مدرک های موردنیاز دو نسخه تقاضانامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین، کپی مصدق شناسنامه مؤسسین، تقاضانامه حاوی مشخصات نام، موضوع،اسمی موسسین، تابعیت، مرکز، تاریخ تشکیل مدیر، یا مدیر ها افرادی که در مؤسسه حق امضاء دارند، دارائی مؤسسه، آدرس شعبه نام مدیر، مدیر های شعبه می‌باشد که توسط مؤسسین امضاء می‌شود. در نسخه اساسنامه که همه ی صفحه های آن همه ی مؤسسین امضاء می‌گردد و در صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می‌گردد مؤسساتی که فعالیت آن‌ها مشمول بند الف ماده 2 آئین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری شود (ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین‌نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید.

 

بیشتر: ثبت برند ،مراحل،مدارک|آموزش گام به گام ثبت برند(کلیک کنید)


مرحله های اداری

متقاضی بعد ازآن که تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت، به حسابداری اداره مراجعه می‌کند و مدرک های کورد نیاز شرکت موردنظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد، کامل می‌کند و همه ی مدرک هایی را در درون یک پوشه پانچ می‌کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می‌کند و فیش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط جهت امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می‌نماید مؤسسات و شرکت‌های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می‌باشند.

متقاضی نام‌های درخواستی خود را بر روی برگه‌ای می‌نویسد و پس از آن پرونده را به کارشناس بررسی‌کننده پرونده تحویل می‌دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدرک ها بررسی می‌کند و پس از آن پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می‌گیرد. کاربران کامپیوتر همه ی محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه، شرکت‌نامه، تقاضانامه و صورت‌ جلسات را داخل سیستم می‌کنند پس از آن که محتویات مدرک ها وارد سیستم شد به متقاضی که درخواست داده می‌شود که دستیابی به محتویات پرونده در بخش های های متفاوت اداری از راه واردکردن که درخواست امکان‌پذیر است.
متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می‌کند و کارشناس تعیین نام بعد از جستجو در کامپیوتر نام‌های درخواستی متقاضی را جستجو می‌کند. به ترتیب اولویت یکی از نام‌ها را برای او تعیین می‌کند در این بخش کارشناس پرونده مشخص می‌شود و محتویات پرونده از راه کامپیوتر جهت کارشناس تأسیس ارسال می‌گردد و هم‌زمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می‌نماید

کارشناس تأسیس هم‌زمان محتویات و مدرک های شرکت را با توجه به نوع آن بررسی می‌کند اضافه بر آن که منع قانونی نداشته باشد موظف است محتویات پرونده را نیز در درون سیستم بررسی کند؛ که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد.

در صورتی که ایرادات در محتویات درون سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می‌زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می‌کند و کارشناس تعیین نام بعد از جست جو در کامپیوتر نام‌های درخواستی متقاضی را جستجو می‌کند. به ترتب اولویت یکی از نام‌ها را برای او تعیین می‌کند در این بخش کارشناس پرونده مشخص می‌شود و محتویات پرونده از راه کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می‌گردد و هم‌زمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می‌نماید.

کارشناس تأسیس هم‌زمان محتویات و مدرک های شرکت را با توجه به نوع آن بررسی می‌کند اضافه بر آن که منع قانونی نداشته باشد موظف است همه ی محتویات پرونده را نیز در درون سیستم چک کند؛ که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد.
در صورتی که ایرادات در محتویات درون سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می‌زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می‌کند که نقص ها و ایرادات را رفع کند و دوباره جهت کارشناسی ارسال نماید. در این بخش است که در صورتی که نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی جهت تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و در صورتی که سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره‌نویسی را صادر می‌کند همینطور در صورتی که موضوع فعالیت نیز نیاز به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می‌شود. در غیر این صورت مرحله های اداری انجام می‌گیرد. مرحله های اداری موارد فوق منوط به تهیه مدرک ها و طی شدن مرحله های خود را دارد

هرگاه کارشناسی منع قانونی در پرونده‌ها مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می‌کند؛ «پیش از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می‌گردید.» و آن را تأیید می‌کند و متقاضی را به اتاق رئیس اداره جهت گرفتن امضاء راهنمایی می‌کند. هم‌زمان محتویات پرونده نیز از راه کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می‌شود. پس از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می‌شود.

کارشناس یک نسخه از همه ی مدرک های ثبتی را مهر نسخه اداره می‌زند، حق ثبت شرکت را نیز با توجه به مقدار سرمایه شرکت تعیین می‌نماید را از طریق سیستم صحت مدرک های ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می‌نماید در حسابداری حق ثبت، حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار گرفته میشود و محتویات پرونده به قسمت ثبت دفاتر مراجعه نماید مدرک هایی را که مهر نسخه اداره دارد را در درون پرونده جداگانه‌ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد؛ و به مسئول ثبت دفاتر تحویل می‌دهد در این بخش است که به شرکت شماره ثبت داده می‌شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می‌شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می‌شود و آگهی تأسیس در بخش دبیرخانه مهر و شماره می‌شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی جهت درج در روزنامه رسمی داده می‌شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می‌شود مهر اداره برای آن زده می‌شود و به‌این‌ترتیب شرکت به ثبت می‌رسد.

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

همچنین این مطالب می تواند برای شما جالب باشد:

 

►بیشتر: مراحل اخذ کارت بازرگانی (کلیک کنید)

►بیشتر:آموزش گام به گام ثبت برند (کلیک کنید)

►بیشتر : ثبت شرکت؛ راهنمایی شرایط و مراحل تاسیس شرکت با مدارک لازم(کلیک کنید)

►بیشتر : ثبت شرکت رایگان (کلیک کنید)

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان میتوانید با

موسسه حقوقی ثبت سفیر تماس بگیرید


نظرات