قوانین ثبت شرکت چیست

 

 

         قانون ثبت شرکت ها

 

ماده 1-هر شرکتی که در ایران به وجود می آید و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

 


ماده 2-همه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ، مختلط، ضمانتی،تعاونی) که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا پایان شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العمومی بدایت مکانی که ثبت باید در آن جا به عمل آید ، محکمه مدیران آن ها را به یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه آغازین محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد. 

 


ماده 3- از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی جهت این که قادر باشد به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

 


ماده 4-هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید . اگر این مدت جهت تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد ، رئیس محکمه آغازین تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد. 

 


ماده 5-افرادی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران اقدام به  امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و پیش از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان با هزار تومان خواهند شد و به اضافه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم ، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر زمان حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

 


ماده 6-در مورد شرکت های خارجی که شرایط عملیات آن ها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد بخش اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد اما جزای نقدی برای هر روز تاخیر از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

 


ماده 7-تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود و تا هنگامی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع افرادی را که به استناد این ماده حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

 


ماده 8- شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی و تابع نظام نامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود. قبول تقاضای ثبت شرکت های فوق و شرایط راجعه به ادامع عملیات آن ها منوط به رعایت مقررات نظام نامه های مزبور خواهد بود.

 

 
ماده 9-جهت اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه های مزبور باید راجع به مسئله های ذیل صریحا تعیین تکلیف شود: 

 


1-اشخاصی که باید اظهار نامه ثبت بدهند
2-اوراق و مدرک هایی که عین یا ترجمه مصدق آن ها باید ضمیمه اظهار نامه شود. 

 


نکته هایی که در صورت تغییر باید مجددا به ثبت برسد.
 طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید 
 اعلاناتی که بعد از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل 

 


 تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه


ماده 10- حقوق ثبتی برای ثبت شرکت ها و موسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می شود:


الف-حق الثبت شرکت ها و موسسات تجارتی (موضوع ماده 10 اصلاحی مصوب 28/8/1346 قانون تجارت ثبت شرکتها ) به ترتیب ذیل تعیین می شود.


1-تا دو میلیون ریال از همه ی سرمایه به ازای هر ده هزار ریال صد و شصت ریال که در هر صورت از دو هزار ریال کمتر نخواهد بود.


2-تا چهار میلیون ریال از همه ی سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال صد هزار 


3-تا هشت میلیوم ریال  از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال هفتاد ریال

 
4-تا ده میلیون ریال از همه ی سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل ریال 


5-تا یکصد میلیون ریال از همه ی سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال 


6-از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدا مقطوعا پانصد هزار ریال


7-از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدا مقطوعا هفتصد هزار ریال


ماده 8- حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر است و حق الثبت هر دفعه تغییر در مورد های دیگر (به استثنای تغییر سرمایه)چهار هزار ریال است. 


ب- (اصلاحی 30/12/1362)- حق الثبت موسسات غیر تجاری (موضوع بند ب ماده 10 اصلاحی 20/8/1346 قانون ثبت شرکتها ) که بدون سرمایه می باشد چهار هزار ریال و حقوق ثبتی موسسه های غیر تجارتی با سرمایه به ترتیب ذیل است.


1-حق الثبت موسسات غیر تجاری تا دو میلیون ریال سرمایه مقطوعا پنج هزار ریال


2-حق الثبت موسسات غیر تجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعا هفت هزار و پانصد ریال


3-حق الثبت موسسات غیر تجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعا ده هزار ریال 


4-حق الثبت موسسات غیر تجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعا بیست هزار ریال


5-حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر و حق الثبت هر دفعه تغییر در مورد های دیگر .(به استثنای تغییر سرماه)یک هزار ریال است.


6-شرکت های تعاونی روستایی و سایر شرکت های تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقرر های به تصویب رسیده باشد و همینطور سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکت های دولتی توسعه کشاورزی و شرکت های دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می باشد.


7-حق الثبت هر شعبه شرکت ها و موسسه های تجاری و غیر تجاری و تغییرات آن حسب مورد مطابق تعرفه های مقرر در بند (ب) ماده 10 این قانون می باشد.


8-از تاریخ اجرای این قانون هیچ نوع حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت ها و موسسه های مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.

 


ماده 11- نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر تضاد ماده 3 پیش از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید ، مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد . در مورد شرکت های داخلی که بعد از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می شود افرادی که مکلف به تقاضای ثتب شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خودعمل نکنند ، مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد .

 


ماده 12-مواد 66 و 141 قانون تجارت و ما ده 241 قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خرداد ماه  1310 به موقع اجرا گذارده می شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.