مقالات کسب و کار

ضرورت تنظیم قرارداد با الحاقیه
ضرورت تنظیم قرارداد با الحاقیه

در جایی که عقد قرارداد بنا به دلایلی منجر به فسخ گردد این فسخ در مورد الحاقیه نیز انجام میگیرد و نمی توان فسخ را فقط در مورد متن اصلی قرارداد یا فقط در مورد الحاقیه انجام داد مگر در شرایطی که طبق فسخ در قرارداد گنجانده شده باشد.

ادامه مطلب

قرارداد بیع
قرارداد بیع

در رابطه با قرارداد بیع  می توان گفت که در مواقعی که خریدار و فروشنده بخواهند برای انجام معامله مقدمات کار را فراهم کنند اقدام به عقد قرارداد بیع یا همان قولنامه می کنند و در آن شرایط معامله را تعیین و مورد توافق قرار می دهند تا زمانی که انجام معامله به طور قانونی ثبت گردد.

ادامه مطلب

تنظیم قرارداد تهاتر
تنظیم قرارداد تهاتر

در رابطه با تنظیم قرارداد تهاتر می توان عنوان نمود که در قانون مدنی قرارداد تهاتر به عنوان ساقط کننده تعهدات طرفین قلمداد گردیده است و طبق این نوع قرارداد طرفین نسبت به هم هیچ نوع تعهد و بدهی نخواهند داشت.

ادامه مطلب

تنظیم قرارداد صلح
تنظیم قرارداد صلح

در رابطه با تنظیم قرارداد صلح می توان عنوان نمود که قانون مدنی ایران اعلام می دارد که تنظیم قرارداد صلح ممکن است به دو دلیل لزوم پیدا کند یکی برای رفع نزاعی که در حال انجام است و دیگری برای جلوگیری از نزاع احتمالی که ممکن است بر سر موضوعات مختلف و اختلافات ایجاد گردد.

ادامه مطلب


9/24