مقالات کسب و کار

حکم تغییر کاربری محل مسکونی از منظر قانون
حکم تغییر کاربری محل مسکونی از منظر قانون

براساس ماده۱۰۰ قانون شهرداری ها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی بایستی قبل از شروع به ساخت ساز ،از شهرداری ها پروانه ساخت گرفته و شهرداری موظف گردیده که از ساخت و ساز های بدون پروانه و یا خلاف پروانه جلوگیری نماید

ادامه مطلب

فروش مال توسط شریک
فروش مال توسط شریک

جهت فروش مال توسط شریک ، به دلیل تعدد مالکین و معمولا وجود اختلاف میان آنها ، فروش ملک مشاع با دشواری هایی همراه خواهد بود ، به نحوی که در مقایسه با مالی که یک مالک دارد ، عموما افت قیمت خواهد داشت .

ادامه مطلب

مال مفروز
مال مفروز

لفظ مفروز در مقابل مشاع زمانی به کار گرفته می شود که از نظر مقررات ثبت اسناد یکی از شرکا بخواهد ، ملک مشاع را تقسیم کند و سهم هر یک از مالکین را تعیین کند بنابراین لفظ مفروز با مشاع متفاوت خواهد بود ، لذا در این مقاله ، مال مفروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

ادامه مطلب


11/24