اخذ رتبه شرکت ها

به طور کلی برای  اخذ رتبه شرکتها به پنج دسته تقسیم می شوند:

۱- شرکت پیمانکاری ۲- شرکت مشاوره  ۳- شرکت انبوه سازی  ۴- شرکت انفورماتیک  ۵- شرکت طراحی و ساخت

در واقع شما برای آغاز روند اخذ رتبه  باید جز یکی از شرکت های مذکور در دسته بندی بالا تشخیص داده شوید، در غیر این صورت امکان درخواست برای رتبه بندی وجود ندارد و مطابق با صلاحدید قانون گذار شرکت هایی که در دسته های مذکور قرار نمی گیرند برای پیشبرد اهداف و فعالیت های خود نیازی به اخذ رتبه و قرار گرفتن در معیار رتبه بندی ندارند. بنابراین جهت آگاهی از این موضوع پیشنهاد می شود با مشاورین این امر مشاوره نمایید.

روند اخذ رتبه  نیز برای هر یک از دسته های ذکر شده متفاوت می باشد. برای مثال شرکت هایی که در زمینه پیمان کاری فعالیت می کنند و در دسته شرکت های پیمان کار قرار می گیرند در پنج سطح رتبه بندی می شوند، شرکت های انفورماتیک در هفت گرید رتبه بندی می شوند و شرکت هایی با فعالیت مشاوره ای در سه سطح بندی رتبه بندی و سنجیده می شوند. بنابراین اطلاع از اینکه جز کدام دسته طبقه بندی می شوید برای شروع فرایند اخذ رتبه مهم است.