چگونگی اخذ رتبه

وظیفه تخصیص رتبه به شرکت های پیمانکاری و رتبه مشاوره ای بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق یا همان معاونت فنی و عمران استانداردی فعلی است. این رتبه برای شرکت های پیمانکاری از ۱ تا ۵ و برای شرکت های مشاوره ای از ۱ تا ۳ است.

تمامی مستندات مربوط به شرکت بایستی به این نهاد واگذار گردد و در صورت لزوم نماینده مدیریت شرکت در معاونت فنی حضور پیدا می کند و سپس در خصوص تخصیص رتبه مد نظر تصمیم گیری می شود، لازم به ذکر است این رتبه می تواند ارتقاء یابد و در مرحله های بعدی برای آن می توان اقدام کرد.