مدارک مورد نیاز برای ثبت برند

مدارک لازم برای ثبت برند برای اشخاص حقیقی

 

کپی شناسنامه

کارت ملی

کپی کارت بازرگانی

کپی مجوز فعالیت (مانند: جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،پروانه ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و ….)

مدارک لازم برای ثبت برند برای شخصیت حقوقی

 

کپی شناسنامه

کپی کارت ملی

کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت

کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و …)

کپی کارت بازرگانی