پلمپ دفاتر تجاری

پلمپ دفاتر تجاری یکی از مهم ترین بخش مالی مالیاتی یک شرکت می باشد.

پلمپ دفاتر تجاری

تمامی شرکت ها، سازمان ها، موسسات، تجاری و... که موظف به پرداخت مالیات هستند بایستی کلیه نقل و انتقال ها و فعالیت های مالی خود را در محل مشخصی ثبت نمایند.

قانون برای این منظور دفاتر پلمپ را در نظر گرفته است. افراد موظف اند دفاتر پلمپ را از سازمان امور مالیاتی تحویل بگیرند و از آن ها استفاده نمایند.

دفاتری که گفتیم به عنوان دفاتر قانونی و دفاتر تجاری هم شناخته می شوند. این دفاتر همان طور که گفتیم برای مشخص کردن فعالیت های مالی شما می باشد و تجار و شرکت ها اجبارا باید این دفاتر را پر نمایند. این دفاتر بر اساس کاربرد به صورت  50- 100 و 150 برگی ارائه می شوند.

تمامی شرکت ها باید کارکردشان را با تکمیل این دفاتر اعلام نمایند. در صورتی که این کار را انجام ندهید، شرکت علی الراس خواهد شد که هزینه های اضافی برایتان به بار می آورد. حتی در صورتی که شرکت شما فعالیتی ندارد باز هم برای مشخص کردن عملکرد مالی تان باید این دفاتر را تکمیل کنید. در این شرایط دفاتر به صورت خالی تحویل داده می شود.

دلیل این که به این دفاتر می گوییم دفاتر پلمپ، این است که تمامی صفحات ان ها در اداره مالیات و ثبت شرکت پلمپ می شود.

پلمپ دفاتر چیست؟

دفاتر پلمپ باید قبل از اینکه مطلبی در ان نوشته شود توسط اداره  ثبت پلمپ شوند این دفاتر شامل دفتر روزنامه دفتر کل دفتر دارایی  و دفتر کپیه یا اندیکس هستند برای جلوگیری از تقلب و وارد کردن اطلاعات  غلط از این کار استفاده میشود دفاتر مذکور قبل از اینکه چیزی در ان ها نوشته شود توسط اداره ثبت امضا می شوند

مواردی که نیاز به پلمپ کردن دفاتر دارند

همه دفاتر مذکور به جز دفتر کپیه پیش از اینکه چیزی در آن نوشته شود پلمپ می‌شوند.

اما دفتر کپیه به امضای نماینده اداره ثبت نیاز ندارد و اوراق آن باید دارای نمره ترتیبی باشد

دفاتر پلمپ چه کاربردی دارد؟

دریافت کارت بازرگانی

برای صادرات و واردات باید کارت بازرگانی داشته باشید. به دلیل اهمیت مساله صادرات و واردات شرکت‌های فعال در این حوزه باید حتما برای دفاتر پلمپ اقدام کنند.

ارائه اظهارنامه مالیاتی

برای ارائه اظهارنامه مالیاتی باید دفاتر پلمپ شوند. و اگر شرکتی از این کار خودداری کند توسط دارایی جریمه خواهد شد. یکی از مواردی که لازم است دفاتر، پلمپ شوند ارائه اظهارنامه مالیاتی است. در شرکت‌های بزرگی که دفاتر پلمپ شده خود را ارائه ندهند در آینده با جریمه‌های سنگینی از سوی دارایی روبه رو می‌شوند.