نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص

بسمه تعالی

اداره محترم ثبت شرکتها

احتراماً بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت ......................................  به شماره ثبت........................ و شناسه ملی ...................... با رعایت ماده 225 قانون تجارت تقاضای اعلام ختم تصفیه را دارم.

مدیر یا مدیران تصفیه