مقالات مالیاتی و حسابداری

گزارش حسابرسی چیست؟
گزارش حسابرسی چیست؟

گزارش حسابرسی چیست؟ بررسی گزارش سالانه هر شرکت که توسط حسابرس تهیه و تنظیم می شود تا به مدیران ارائه شود را گزارش حسابرسی می نامند. گزارش حسابرسی دارای بخش های زیادی می باشد که شامل صورت گردش نقدی، تزارنامه، صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام و صورت درآمد می شود.

ادامه مطلب

معافیت مشاغل خانگی از مالیات
معافیت مشاغل خانگی از مالیات

مشاغل خانگی مشاغل خانگی کسب و کارهایی هستند که عموماً توسط بانوان راه اندازی و مدیریت می شود. این مشاغل که منبع درآمدی برای خانواده ها هستند نیازی به محلی مجزا برای راه اندازی ندارند و همین چنین نیاز به تحمل هزینه های گزاف برای اجاره مکان مخصوص ندارند.

ادامه مطلب

معافیت مشاغل خانگی از مالیات
معافیت مشاغل خانگی از مالیات

مشاغل خانگی مشاغل خانگی کسب و کارهایی هستند که عموماً توسط بانوان راه اندازی و مدیریت می شود. این مشاغل که منبع درآمدی برای خانواده ها هستند نیازی به محلی مجزا برای راه اندازی ندارند و همین چنین نیاز به تحمل هزینه های گزاف برای اجاره مکان مخصوص ندارند.

ادامه مطلب

مالیات
مالیات

مالیات پولی است که طبق قانون توسط مردم برای تأمین مخارج دولت پرداخت می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی که در ایران فعالیت می نمایند (ایرانی و غیر ایرانی) مشمول و مکلف به پرداخت مالیات های زیر هستند.

ادامه مطلب


1/29