ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات

ثبت تغییرات شرکت ها

 

تغییر نام شرکت

اشخاص حقوقی، ( شرکت ها ) می توانند نام خود را تغییر دهند. علت تغییر نام توسط شرکت به لحاظ حقوقی مهم نیست و شرکت اختیار این اقدام را دارد
در تغییر نام شرکت شماره ثبت شرکت و تاریخ ثبت آن بدون تغییر خواهد ماند.

 

مدارک لازم جهت تغییر نام شرکت

1.کپی آگهی تاسیس

2.کپی روزنامه رسمی

3.کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء

4.در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

 

 

فرایند تغییر نام شرکت

1.تکمیل فرم تغییرات نام شرکت ها توسط کارشناسان موسسه سفیر ثبت

2.تحویل مدارک به وکلا

3.تنظیم صورتجلسه توسط کارشناس و تحویل به موکل جهت امضا

4.تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا

5.در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد.

6.تایید نهایی و صدورپیش آگهی تغییرات

7.تقریبا یک هفته پس از صدورپیش آگهی ، روزنامه رسمی منتشر می شود.

 

تغییرات نقل و انتقال سهام شرکت

راهنمای نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص صورت می پذیرد که حالات زیر را برای آن می توان متصور شد.
جهت نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی خاص ابتدا باید صورتجلسه ای توسط کارشناس تنظیم شود که افراد در آن سهام خود را واگذار نمایند. سپس فروشندگان و خریداران با مراجعه به اداره مالیاتی ممیز مالیاتی شرکت مربوطه و پرداخت مالیات انتقال سهام خود اقدام به اخذ گواهی پرداخت مالیات نمایند .سپس با ارایه مدارک موسسه جهت مراتب ثبتی این تغییرات اقدام می کند.
البته می توان این نقل و انتقال سهام را به صورتی انجام داد که احتیاج به حضور در دارایی و پرداخت مالیات نباشد و این اقدام کاملاً قانونی و با مشکلات کمتری می باشد که آن نیز بی نام کردن سهام شرکت می باشد.

 

مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهامی شرکت :

1.کپی آگهی تاسیس

2.کپی روزنامه رسمی

3.کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء

4.در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

 

افزایش و کاهش سرمایه

_افزایش و کاهش سرمایه شرکت - سهم الشرکه
_افزایش و کاهش سرمایه بین اعضای شرکت و یا انتقال به شخص جدید

 

 


افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت عبارت است از افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شركت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شركتهای سهامی.
ضمنا مرجع صلاحیت دار جهت تغییر در سرمایه شرکت مجمع فوق العاده سهامداران شرکت است. ( مجمع فوق العاده سهامداران با حضور دارندگان بیش از نیمی از سهمی که حق رأی دارند، و در صورتی که نفرات به حد نصاب نرسد در نوبت دوم دعوت با حضور دارندگان بیش از ثلث سهم دارای حد نصاب قانونی شده و تشکیل می گردد. همچنین تصمیمات این مجمع در صورتی معتبر است که دارای رأی اکثریت دو سوم آرا در جلسه رسمی معتبر باشد.)

 

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره چنانچه به هیات مدیره تفویض اختیار شده باشد

-دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص به امضای کلیه مدیران 3. گواهی بانکی افزایش سرمایه اگر افزایش نقدی باشد

 

افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی

1.صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

2.اگر آورده برخی شرکا غیرنقد باشد صورتجلسه ارزیابی آن و قیمت توافقی ذکر و بامضای کلیه شرکا ضمیمه شود

3.در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت.

 

کاهش سرمایه

 

کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

1.صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورتجلسه هیات مدیره در صورت تفویض این اختیار به آن

2.لیست سهامداران و تعداد سهامداران بعد از کاهش سرمایه

3.اصل روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار حاوی آگهی کاهش سرمایه

4.اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت

5.گواهی از مرجع قضایی دایر بر عدم وصول دادخواست اعتراض به کاهش سرمایه.

 

کاهش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی

1.صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

2.در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت.

3.افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید :
همان مدارک افزایش سرمایه + فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی شریک یا شرکای جدید.

4.کاهش سرمایه همراه با خروج شریک :
همان مدارک کاهش سرمایه است با این تفاوت که اشخاصی که از شریک خارج میشوند باید ذیل صورتجلسه را امضا نموده و شخصاً یا توسط وکیل محضری با حضور در اداره ثبت شرکتها بهمراه مدرک هویت ذیل دفاتر را امضا نمایند.

 

 

نقل و انتقال سهام

1.شرکت سهامی خاص :

_صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره بر حسب اساسنامه 2. فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی سهامدار جدید 3. مفاصا حساب مالیات نقل و انتقال 4. آخرین روزنامه رسمی شرکت 5. اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع / جلسه به اکثریت. •

 

2.شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی

_صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره در صورت تفویض اختیار به آنها در سه نسخه

_در صورت تشکیل جلسه به اکثریت راعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت

_فتوکپی شناسنامه شریک/شرکای جدید

_اصل یا کپی مصدق سند رسمی انتقال موضوع ماده 103 قانون تجارت 5. اگر شریکی که خارج شده عضو هیات مدیره باشد، صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب عضو جدید هیات مدیره.

 

تغییر حق امضا مجاز شرکت

تغییر حق امضا مجاز شرکت عبارت است از:

تغییر حق امضا مجاز شرکت را درصورت تصمیم اعضای هیئت مدیره یا سهامداران در شرکت می توان صورت داد. برای ثبت تغییرحق امضا مجاز شرکت تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و یا هیئت مدیره شرکت امکان پذیر است .
شخص صاحب امضا می تواند از بین، سهامداران ،اعضای هیئت مدیره(خارج از شرکا)، شخصی که هم سهامدار و هم عضو هیئت مدیره است و یا اینکه نماینده اشخاص حقوقی که به عنوان سهامدار یک شرکت دیگر هستند انتخاب گردد.
علاوه بر این امکان اعطا حق امضا مشترک و یا منحصر صورت می گیرد .
نکته مهم در تنظیم صورتجلسه ثبت تغییرحق امضا مجاز شرکت این است که اعطا حق امضا هم جز اختیارات اعضای هیئت مدیره مستقل از سهامداران است و هم اختیارات سهامداران در قالب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده .

 

مدارک لازم جهت تغییر حق امضا مجاز شرکت

الف : کپی آگهی تاسیس
ب: کپی روزنامه رسمی
پ: کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
ت: در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

 

فرایند تغییر حق امضا مجاز شرکت:

1.تکمیل فرم تغییرات شرکت ها توسط کارشناسان موسسه سفیر ثبت

2.تحویل مدارک به وکلا

3.تنظیم صورتجلسه توسط کارشناس و تحویل به موکل جهت امضا

4.تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا

5.در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد.

6.تایید نهایی و صدورپیش آگهی تغییرات

7.تقریبا یک هفته پس از صدورپیش آگهی ، روزنامه رسمی منتشر می شود.

 

الحاق تغییر موضوع

تغییر موضوع شرکت عبارت است از:

در صورتی که موضوع فعالیت شرکت تغییر کند یا موضوعات جدیدی به موضوعات پیشین افزوده گردد، مجمع عمومی تشکیل جلسه داده و اعضا مبادرت به امضای صورتجلسه تغییر یا الحاق موضوع می‌نمایند. در صورتی که موضوع شرکت نیاز به مجوز داشته باشد می‌بایست پس از تحویل مدارک لازم به مرجع مربوط جهت دریافت مجوز اقدام نمود و همراه با صورتجلسه تنظیم شده به اداره ثبت ارجاع نمود.

 

مدارک لازم جهت تغییر موضوع (الحاق موضوع) شرکت

الف : کپی آگهی تاسیس
ب: کپی روزنامه رسمی
پ: کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
ت: در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

 

فرایند تغییر موضوع (الحاق موضوع) شرکت

1.تکمیل فرم تغییرات شرکت ها توسط کارشناسان موسسه سفیر ثبت

2.تحویل مدارک به وکلا

3.تنظیم صورتجلسه توسط کارشناس و تحویل به موکل جهت امضا

4.تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا

5.در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد.

6.تایید نهایی و صدورپیش آگهی تغییرات

7.تقریبا یک هفته پس از صدورپیش آگهی ، روزنامه رسمی منتشر می شود.

 

تغییر آدرس

تغییر آدرس شرکت عبارت است از:

تغییر مکان شرکت از هر نقطه ای به نقطه ای دیگر.

 

مدارک لازم جهت تغییر آدرس شرکت

1.کپی آگهی تاسیس

2.کپی روزنامه رسمی

3.کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء

4.در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

 

فرایند تغییر آدرس شرکت

1.تکمیل فرم تغییرات شرکت ها توسط کارشناسان موسسه سفیر ثبت

2.تحویل مدارک به وکلا

3.تنظیم صورتجلسه توسط کارشناس و تحویل به موکل جهت امضا

4.تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا

5.در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد.

6.تایید نهایی و صدورپیش آگهی تغییرات

7.تقریبا یک هفته پس از صدورپیش آگهی ، روزنامه رسمی منتشر می شود.

 

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان میتوانید با

موسسه حقوقی ثبت سفیر تماس بگیرید

 

 


نظرات