مقالات ثبتی

وکیل ثبت شرکت
وکیل ثبت شرکت

اما اگر موضوع فعالیتهای شما تجاری نباشد یعنی از جمله مصادیق فعالیتهای مذکور در ماده ۲ قانون تجارت نباشد شما مجبور به ثبت شرکت تجاری و انجام فعالیتهای خود در قالب آن نیستید. میتوانید فعالیتهای خود را در قالب مقررات شرکت مدنی منعکس در قانون مدنی آغاز نمایید. به عبارتی با توجه به اینکه موضوع فعالیتهای شرکتها تجاری لزوماً باید تجاری باشد اساساً زمانی که موضوع فعالیتهای شما تجاری نیستند نمیتوانید شرکت تجاری ثبت نمایید. مگر اینکه موضوع فعالیت خود را به نحوی منطبق با یکی از فعالتهای موضوع ماده ۲ قانون تجارت نمایید. البته این قاعده یک استثنا دارد و آن در مورد شرکتهای سهامی است. قانون گذار اجازه داده موضوع فعالیتهای این شرکتها تجاری نباشد.

ادامه مطلب

اخذ پروانه بهداشتی
اخذ پروانه بهداشتی

مطابق قانون هر شخص جهت فعالیت در حوزه تولید و ارائه مواد غذایی و محصولات آرایشی بهداشتی می بایست برای گرفتن پروانه بهداشت اقدام نماید. پروانه بهداشتی به پروانه ای گفته می شود. كه برای تاسیس ، بهره برداری ، مسئول فنی و ساخت محصولات مشمول قانون مواد خوراكی ، آشامیدنی و محصولات آرایشی وب هداشتی صادرمی شود.

ادامه مطلب

ثبت شرکت در اصفهان
ثبت شرکت در اصفهان

اولین مرحله در ثبت شرکت انتخاب نوع شرکت می باشد. در تعیین نوع شخصیت حقوقی شما می توانید از بین انواع شرکتها بسته به نوع فعالیت. تعداد اعضا و الزامات قانونی یکی از انواع شرکتها یا موسسه را انتخاب نمایید . دومین مرحله انتخاب نام شخصیت حقوقی یا شرکت خواهد بود. انتخاب نام شرکت در اصفهان نیز حاوی نکات بسیار مهمی است. که با کلیک روی قسمت اطلاعات بیشتر قابل ملاحظه می باشد. سومین مرحله ثبت شرکت تکمیل اطلاعات و تنطیم اساسنامه و شرکتنامه یا تقاضانامه شرکت. و بارگزاری مفاد آن در سایت اداره ثبت شرکت های اصفهان می باشد. چهارمین مرحله در صورت تایید نام و پذیرش ثبت شرکت در اداره ثبت. ارسال مدارک از طریق باجه های پستی مربوطه در پاکت مخصوص به خود می باشد . پنجمین مرحله مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکت های اصفهان. و دریافت مدارک شرکت از اداره ثبت شرکت ها با پرداخت هزینه های ثبت شرکت می باشد. ششمین مرحله آخرین مرحله از مراحل ثبت شرکت در اصفهان. پرداخت هزینه آگهی ثبت شرکت در سایت روزنامه رسمی می باشد. به نشانی www.rrk .ir و سپس انتشار آن در روزنامه رسمی می باشد مدارک لازم ثبت شرکت در اصفهان به طور کلی برای ثبت شرکت به مدارکی که در ادامه ذکر خواهد شد، نیاز است. بار دیگر یاد آور می شویم. که با برون سپاری ثبت شرکت خود به این موسسه، تنها با ارائه کارت ملی و شناسنامه اعضا. شرکت شما به ثبت خواهد رسید. سایر مدارک شرکت را کارشناسان ما به صورت تخصصی تنظیم خواهند نمود. مدارک لازم جهت ثبت شرکت اصفهان به صورت زیر می باشد: دو نسخه صورتجلسات شرکت. (صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی موسس) دو نسخه اظهارنامه، شرکتنامه یا تقاضانامه

ادامه مطلب

ثبت شرکت در شیراز
ثبت شرکت در شیراز

ابتدا کارشناسان موسسه بین المللی سفیر مشاوره کامل و جامع در زمینه فعالیت موکلین به آنها ارائه میدهند پس از کامل کردن مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت موضوع تنظیم میشود و سپس در سامانه اداره ثبت شرکتهای شیراز ثبتنام میشود کارشناسان موسسه بین المللی سفیر به طور تخصصی اوراق شرکت را طراحی میکنند و در سامانه بارگذاری مینمایند.اوراقی چون : اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضا نامه ، اظهارنامه.

ادامه مطلب

 آنچه هرگز وکلای ثبتی در خصوص ثبت برند، به شما نمی گویند!!!
آنچه هرگز وکلای ثبتی در خصوص ثبت برند، به شما نمی گویند!!!

آنجایی که قوانین ثبت علامت تجاری به شکلی تنظیم شده اند که بیشترین حمایت و حفاظت از نام و علائم ثبت شده به عمل آید لذا هر نوع مشابهتی اعم از مشابهت عینی، شکلی، آوایی و عرفی می تواند شمارا از ثبت علامت یا نام تجاری مورد نظرتان محروم نماید. مشابهت عینی یعنی کلمه یا تصویری که قبلاً ثبت شده است را شما مجدداً درخواست کنید

ادامه مطلب


11/141