آیا کفتر بازی و کبوتر پرانی جرم است؟

 

 

آیا کفتر بازی و کبوتر پرانی جرم است؟

 در منطقه های مسکونی این کار می تواند از موارد مزاحمت باشد و شامل ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شود. ماده 618 قانون مجازات اسلامی بیان می کند فردی که با جنجال حرکات و هیاهو نامتعارف سبب سلب  آسایش و آرامش  عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به زندان از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و قانونگذار این مورد ها را محدود به محلی ویژه نکرده و مکان آن تفاوتی نمیکند، البته این جرم از جرائم مقید است به این معنا که باید باید نتیجه یا نتیجه های معینی اتفاق بیفتد که بتوان گفت همچین جرمی اتفاق افتاده و مرتکب یا مرتکبین این جرم را طبق این ماده به مجازات های درون این ماده محکوم کرد.

 

 

در این ماده سلب آرامش و آسایش عمومی، و باز داشتن مردم از کسب و کار است که این دو نتیجه حتما باید اتفاق بیفتد تا قادر باشیم بگوییم جرم واقع شده و با توجه به این که کلمه های عمومی و مردم جمع هستند در صورتی که فقط یک یا دو تن از همسایگان بخواهند از فرد مزاحم تحت عنوان مزاحمت به استناد ماده 618 شکایت کنند حال عمل فرد مزاحم، کفتر بازی و کبوتر پرانی بوده باشد یا هر عمل دیگری امکان پذیر نیست و برترین طریق این است که  همسایگان با یکدیگر جمع شوند و از آن ها هم بخواهند استشهادیه ای را مبنی بر شکایت کیفری تحت عنوان مزاحمت امضاء کنند به این صورت آسان تر کارشان جلو خواهد رفت.

 

 

البته در ساختمان هایی که دارای تعدادی طبقه هستند و هیئت مدیره و مدیر دارند در آغاز باید موضوع را به مدیر ساختمان و هیئت مدیره گفت. مدیر ساختمان براساس قانون تملک آپارتمان ها بر عهده دارد تذکر دهد و در صورتی که به تذکر او توجهی نشد قادر است به نمایندگی از همسایگان تحت عنوان مزاحمت از شخص مزاحم شکایت کند و البته در صورتی که مدیر هم به درخواست همسایه یا همسایگان بی توجهی کرد همسایه یا همسایگان قادرند مراحل فوق که در بالا ذکر شد را انجام دهند و در هر صورت کامل کردن برگه استشهادیه و امضاء آن به دست دیگر همسایگان بهترین راهکار و راه است تا شخص مزاحم را در سریع ترین زمان ممکن بتوان محکوم کرد منظور از استشهادیه برگه ای است که یک نفر از طرف همه می نویسد و بقیه هم در صورت تمایل آن را امضاء میکنند در این مورد هم برای نمونه یک نفر مینویسد ما همسایگان از آقای X به علت مزاحمت کفتر بازی و.. شکایت داریم که سبب برهم زدن آسایش و آرامش ما شده و هر فردی  مایل بود زیر آن را امضاء می کند و به عنوان مدرک به دادسرا یا دادگاه های کیفری صلاحیت دار داده میشود.

 

 


البته به این علت که ماده 618 جزء جرایمی است که جنبه عمومی دارد دادستان حتی بدون شکایت شاکی هم قادر است به این جرم ورود کند و این جرم را پیگیری کند لذا همه چیز هایی که عرض شد  استدلال و تفسیر از این ماده بود ولی حتی در صورتی که یکی از همسایگان از فردی که کفتر بازی کرده شکایت کند دادستان قادر است دستور تحقیق دهد و به نظر در عمل و در رویه قضایی هم همینطور عمل می شود و فردی که کفتر بازی و کبوتر پرانی انجام داده یا هر گونه مزاحمتی به مجازات ماده 618 محکوم می شود البته در مورد جرم کفتر بازی و کبوتر پرانی در مکان سکونت افراد می توان به ماده 619 قانون مجازات اسلامی هم استناد کرد به این دلیل که این ماده تنها مزاحمت جهت اطفال یا زنان را مستحق دو تا شیش ماه حبس و 74 ضربه شلاق دانسته است در کفتر بازی مزاحمتی برای اطفال یا کودکان پیش نمی آید ولی در مورد زنان ممکن است به وجود بیاید به این دلیل که مزاحمت برای زنان احتمال دارد به صورت متلک پرانی و تیکه انداختن است و گاهی هم صورت های دیگر مانند همین کفتر بازی و کبوتر پرانی به این دلیل که هنگامی که کسی اینکار ها را انجام می دهد به پشت بام ها و حیاط های همسایگان دید دارد و احتمال دارد خانمی را با ظاهری بی حجاب و ناپوشیده نظاره کند که این خود نوعی مزاحمت است لذا به ماده 619 هم می توان استناد کرد البته در صورتی که موضوع شکایت همین دید داشتن باشد.

 

 


قانون تشدید کبوتر پرانی و آیین نامه آن طبق ماده واحده قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی به منظور محافظت بیشتر از پروازها و هواپیما ها هر فرد در شعاع 40 متری فرودگاه ها یا مناطق ممنوعه ای که وزارت جنگ آن ها را ممنوعه اعلام کرده اقدام به کبوتر پرانی کند به سه ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم می شود ولی با این حال اشخاصی هستند که شغلشان  نگهداری و پرورش کفتر و کبوتر است که باید پروانه و مجوز این کار را اخذ کنند و شرایط آن در آیین نامه قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی وجود دارد که آن را بررسی مینماییم.

 

 


آیین نامه قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی .. هیئت وزیران درجلسه مورخ 29/10/1354 بنا به پیشنهاد شماره 19781/16730/52 مورخ 2/9/ 1354 وزارت کشور آئین نامه اجرایی تبصره 2 قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی را به شرح زیر تصویب نمود.

 


ماده 1

 


متقاضی پروانه نگهداری و پرورش کبوتر باید دارای شرایط زیر باشد.

 


1- حداقل 18 سال کامل داشته باشد و گواهی پزشک مبنی بر صحت مزاج ارائه نماید.


2- صلاحیت اخلاقی و عدم سابقه کبوتر پرانی متاقضی مورد تایید شهربانی یا ژاندارمری باشد البته در گذشته و هنگامی که این قانون تصویب شد شهربانی یا ژاندارمری و درحال حاضر باید مورد تایید نیروی انتظامی باشد.


3- سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد.


4- سواد خواندن ونوشتن داشته باشد.

 


ماده 2

 


مکان پرورش و نگهداری کبوتر در منطقه های موضوع این آیین نامه باید دارای شرایط زیر باشد.


1- در نقاط متراکم و پر جمعیت نباشد.


2- درمجاورت مدارس و آموزشگاه ها نباشد.


3- از لحاظ شرایط بهداشتی و عدم سرایت بیماری مورد تایید وزارت بهداری و در حال حاضر همان وزارت بهداشت باشند.


4- شرایط ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت برای مجاورین در آن رعایت شده باشد.

 


ماده 3

 


  نبود یا فقدان هریک از شرایط بیان شده دربندهای ب وج وانتفاء شرایط مقرر درماده 2 موجب باطل شدن پروانه و تعطیلی محل خواهد بود.

 


ماده 4

 


درصورتی که به به جهتی از جهات خواه مربوط به فقدان یا نبود شرایط خواه مربوط به تخلف یا فوت یا غیبت صاحب پروانه مسبب تعطیل محل فراهم شود و همینطور مورد هایی که به واسطه سوانح طبیعی یا جنگ و مانند آن تعطیل محل لازم باشد کبوترهای موجود زیر نظر شهربانی یاژاندارمری البته درحال حاضر نیروی انتظامی محل به اشخاص واجد صلاحیت فروخته خواهد شد و یا تا تعیین تکلیف موضوع به نزدیکترین انجمن حمایت حیوانات یا فرد مورد اعتمادی تحویل خواهد شد. در صورت فروش کبوتر بهای آن به صاحب کبوتر پرداخت میشود.

 


ماده 5

 


 درخواست صدور پروانه باید دارای ضمائم زیر باشد.

 


1-کپی یا فتوکپی شناسنامه


2- دوقطعه عکس


3- تعهد به عدم اقدم کبوتر پرانی به این معنا که حتی اشخاصی که این پروانه را دارند فقط حق نگهداری و  پرورش کبوتر و کفتر را دارند و حق کبوتر پرانی و کفتر بازی را ندارند و اصلا یکی از شرایط صدور پروانه دادن همین تعهد است.

 


ماده 6

 

 حاضر نیروی انتظامی حسب مورد بعد از وصول یا اخذ تقاضا و سنجیدن مدارک از محل مورد تقاضا بازدید به عمل میاورد و در صورتی که رعایت شرایط مقرر در آیین نامه شده باشد به صدور پروانه اقدام میکند.

 


ماده 7

 


مدت اعتبار پروانه یکسال است و درصورتی که تمدید نگردد از درجه اعتبار ساقط است.نکته: مزاحمت و جرم کفتربازی در منطقه های مسکونی لازم نیست هدف فرد حتما مزاحمت و آسیب رساندن به مردم باشد به این دلیل که یک قصد اصلی داریم که آن هدف به هم زدن آرامش مردم است و یک قصد تبعی که قصد انجام کار است بدون این که قصد نتیجه کار را داشته باشیم یا به نوعی همان سؤ نیت خاص و عام.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

 

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب).