لوگوهای قابل ثبت

فقط آن دسته از لوگوها و آرم‎های تجاری را می‌توان به ثبت رساند که همه الزامات قانونی را رعایت کرده باشند. این لوگوها باید توسط کارشناسان اداره مالکیت معنوی در ایران  و کارشناسان سازمان جهانی ثبت برند wipo در هنگام ثبت بین المللی برند مورد تایید قرار بگیرند. آرم و نشان تجاری در شرایط زیر نمی‌تواند به ثبت برسد:

  • کپی برداری شده باشند
  • به شدت مشابه نمونه دیگری باشند
  • نتوانند تمایز ایجاد کنند
  • باعث ابهام و دوگانگی شوند
  • ایده و کسب و کار خالق خود را نشان ندهند
  • عمومیت داشته باشند و یا از کلمات تعریفی در آنها استفاده شده باشد
  • از علامت های ملی و مذهبی و لشکری و کشوری استفاده کرده باشند
  • از نشان های بین المللی استفاده کرده باشند