کسب و کار خانگی

به هرنوع فعالیت اقتصادی درم حل سکونت شخصی که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازی شود کسب وکار خانگی می گویند. امروزه کسب وکارهای خانگی از بخشهای حیاتی و ضروری فعالیت های اقتصادی کشورهای پیشرفته محسوب می شوند. کسب وکار خانگی از نظر ایجاد شغل، نوآوری در عرضه محصول یا خدمات، موجب تنوع و دگرگونی زیادی در اجتماع و اقتصاد هر کشور می شوند. همچنین برای جوانان، کسب وکارهای خانگی نقطه شروع مناسبی برای راه اندازی کسب وکار شخصی است. زیرا راه اندازی آن در مقایسه با انواع دیگر کسب وکار ساده و آسان است.