قوانین جاری بهداشت محیط

ماده 13: قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

مقررات بهداشت محیطی مربوط به مراکز تهیه و تولید ، نگهداری ، توزیع ، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی ، طبق آئین نامه ای از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین و برای اطلاع عموم به وسایل مقتضی آگهی میشود.تخلف ازمقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از25000 تا500000 ریال جریمه نقدی به ازاء هر مورد نقص بهداشت محیطی خواهد بود.

مامورینی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بر بهداشت محیط اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین میشوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشت محیطی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارش به مسؤول بهداشت محل معرفی نمایند . مسؤول بهداشت محیط محل در صورت تایید گزارش مامور نظارت ، متخلف را به دادگاه معرفی و به مدیر مؤسسه نیز کتباً اخطار مینماید نواقص بهداشت محیطی را ظرف مدت 15 روز تا 2 ماه ( برحسب نوع و تعداد نواقص ) برطرف نماید. در صورتیکه پس از انقضای مهلت داده شده نواقص برطرف نشده باشد مامور نظارت مکلف است مراتب را به مسؤول بهداشت محل گزارش نماید و مسؤول مذکور پس از رسیدگی و تایید گزارش مامور نظارت محل تعیین شده را با دستور کتبی موقتاً برای حداقل مدت یک هفته تعطیل می نماید . تعطیل محل با پلمپ یا لاک و مهر انجام و با نصب اطلاعیه علت تعطیل همراه خواهد بود. بازگشایی برای رفع نواقص در صورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیر موسسه ، مسؤول بهداشت محل را ضمن سپردن تعهد قابل قبول از اجرای قانون مطمئن سازد و بهره برداری مجدد از محل منوط به رفع کلیه نواقص و اخذ مجوز بهره برداری از مسؤول بهداشت محل میباشد. اقدام به بهره برداری قبل از رفع کامل نواقص و اخذ مجوز بهره برداری ، موجب تعطیل مجدد محل بمدت حداقل یکماه خواهد بود.

ماده 14 : قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله بعد از کشف توقیف میشود. هرگاه وزارت بهداری یا موسسات مسؤول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان بفروش می رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد. هر گاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم میشود.

 ماده 36 : قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

شرکتهای پخش ، فروشگاهها ، سوپر مارکتها ، تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالاهای خوردنی و آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی میباشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند.


 ماده 37 :قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

فروشگاهها ، سوپر مارکتها ، تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند . عرضه و تحویل کالا با علم بر غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب میشود.

 
ماده 39 : قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

متصدیان و مسؤولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ، اماکن عمومی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز آموزشی و پرورشی ، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود میباشند.

متخلفین از مواد این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشتی به مجازاتهای زیر محکوم میشوند:

· مرتبه اول : جریمه نقدی از مبلغ یکهزار تا پنجاه هزار ریال

· مرتبه دوم : جریمه نقدی از مبلغ دو هزار تا یکصد هزار ریال

· مرتبه سوم : جریمه نقدی از مبلغ چهارهزار تا دویست هزار ریال

· مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم ، زندان از یک تا شش ماه


ماده 688 : قانون مجازات اسلامی

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها ، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام ، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد.

 
بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ( وظایف شهرداری )

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند ، اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جوندگان نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.


 ماده 4 آیین نامه بهداشت محیط

بمنظور جلوگیری از روند روبه رشد آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی اعم از چاهها ، رودخانه ها ، قناتها ، چشمه ها و آب مصرفی شهر و روستا کمیته ای به نام کمیته حفاظت از منابع آب آشامیدنی زیر نظر استاندار با عضویت مدیران و رؤسای اداره کل بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان آب منطقه ای استان ،جهاد سازندگی استان ، برنامه و بودجه استان و شرکت آب و فاضلاب استان تشکیل میشود تا موارد زیر را بررسی و اقدام نمایند.

اتخاذ تصمیم راجع به خارج نمودن بعضی از منابع تامین آب آشامیدنی از سرویس بر اساس گزارش اداره کل بهداشت محیط آلوده شده اند اعم از چاهها ، چشمه ها و قناتها

اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از منابع آب آشامیدنی موجود بر اساس دستورالعملهایی که توسط دستگاههای ذیربط پیشنهاد میشود و به تصویب کمیته می رسد.

اتخاذ تدابیر لازم بمنظور حفظ حریم مناطقی که در آینده برای تامین آب شهرها از طریق دستگاههای ذیربط پیشنهاد می شود.

اتخاذ تصمیم در رابطه با بحرانهای ناشی از آلودگی منابع آب و چگونگی مقابله با آنها