اساسنامه شرکت چیست ؟

در پاسخ به سوال  این‌که اساسنامه شرکت چیست باید گفت اساسنامه شرکت سند جامعی‌ست که در آن تمامی اطلاعات مربوط به سازوکار اداره شرکت، افزایش و کاهش اعضا، اطلاعات مربوط به سهام و… درج می‌شود. در واقع اساسنامه مهم‌ترین سند یک شرکت است و بارها مورد استناد قرار می‌گیرد.

طبق قانون تجارت تعیین کردن بعضی از سازوکارهای شرکت توسط اساسنامه صورت می‌گیرد.

سوالی که به وجود می‌آید این است که وقتی اساسنامه از چنین اهمیتی برخوردار است، آیا می‌توان آن را تغییر داد؟ باید گفت بله. برخی اطلاعات اساسنامه قابل تغییر هستند. اما این تغییرات باید در صورت‌جلسه‌ای به طور کامل نوشته و پس از تایید اداره ثبت شرکت‌ها در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی شود. تا از این راه تمامی مخاطبین شرکت از این تغییرات باخبر شوند.

نکته این‌جاست که عنوان «اساسنامه» برای شرکت‌های سهامی به کار می‌رود و برای سایر شرکت‌ها مانند شرکت بامسئولیت محدود همین سند با عنوان «شرکت‌نامه» استفاده می‌شود.

کارشناسان ثبت‌ سفیر شما را در تنظیم اساسنامه شرکت خود یاری می‌کنند.

الزامات اساسنامه شرکت

پس از آشنایی با این‌که اساسنامه شرکت چیست و چه تفاوتی با شرکت‌نامه دارد، خوب است بدانیم طبق قانون چه اطلاعاتی باید در اساسنامه قید شود؟ طبق ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت نکات زیر باید در اساسنامه قید شود:

 • نام شرکت.
 • موضوع شرکت به طور صریح و منجز.
 • مدت شرکت.
 • مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
 • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک.
 • تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و درصورتی که ایجاد سهام ممتاز مدنظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این‌گونه سهام.
 • تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هرحال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
 • نحوه انتقال سهام با نام.
 • طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و برعکس.
 • درصورت پیش‌بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن.
 • شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
 • مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
 • مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن‌ها.
 • طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی.
 • تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن‌ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می‌کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می‌گردند.
 • تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
 • تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
 • قید این‌که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس.
 • تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
 • نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.
 • نحوه تغییر اساسنامه.