ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه غیر تجاری

 

ثبت موسسه غیر تجاری

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

تشكیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.

 

موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

 

1.موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.

2.موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره.

 

حداقل شركا در موسسات فوق دو نفر است و قید سرمایه به هرمیزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران در اداره ثبت شركتها و در شهرستانها در دایره ثبت شركتهای اداره ثبت مركز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت آن كلیه اقدامات تاسیس شركت ها به همراه رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیل و موسسات غیر تجاری كه در سال ١٣٣٧ به تصویب رسیده است ضروری می باشد. 


جهت ثبت موسسه غیر تجاری تسلیم اظهارنامه ،فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه كه دارای تاریخ وامضا بوده الزامی است.

ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وكالتنامه (در صورت تقاضا توسط وكیل) رونوشت گواهی شده تصدیق كشوری كه موسسه در آنجا به ثبت رسیده به همراه ترجمه مصدق فارسی آن ،دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شركا ، صورت جلسه مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا ، دو نسخه رسید پرداخت حق الثبت و فتوكپی شناسنامه شركا می باشد. 


در صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازه نامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و در صورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدارك تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد. 


اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شركت با مسئولیت محدود باشد و در آن مواردی مانند موضوع موسسه ارگان اداره كننده (هیئت مدیره) وارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اختیارات آنها و غیره آورده شود. 


موسسه مزبور دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد كه هر كدام دارای وظایفی هستند. هیئت مدیره موسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از بین شركا یا خارج از آن انتخاب گردد و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. 


جلسات هیئت با حضور اكثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود.


در صورتی كه تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاكی از تصدیق ثبت به تقاضا كننده داده می شود علاوه بر آن خلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یكی از روزنامه های كثیر الانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد.

شرایط پایه جهت ثبت موسسه غیر تجاری:

1.حداقل 2 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند (18 سال تمام) .

2.هر دو عضو شرکت باید سهامدار باشند، حتی 1 درصد.

3.حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار (100.000) تومان باشد.

4.داشتن آدرس و کد پستی حقیقی

مدارک لازم جهت پذیرش موسسات غیر تجاری:

1.تکمیل دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری

2.تکمیل دو نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری

3.کپی شناسنامه تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء

4.کپی کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء

5.درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.

6.ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه.

7.ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.

روند ثبت شرکت موسسه غیر تجاری:

1.کامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت موسسه و امضا توسط شرکا.

2.تنظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا.

3.چند نام انتخاب و به اداره ثبت شرکتها ارادئه گردد و مسئول مربوطه پس از بررسی، گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می نماید .

4.پس از تعیین نام به قسمت ارجاع ادایه ثبت شرکتها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد به مرجع مربوطه جهت دریافت مجوز معرفی می شود.

5.پس از وصول و ارائه مجوز لازم ممیز ثبت شرکتها بشرط عدم وجود نقص مدارک، متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری راهنمایی و مسئول حسابداری با توجه به سرمایه موسسه و تعیین مبلغ حق الثبت متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به بانک ملی ایران هدایت و پس از پرداخت وجه مذکور و ارائه فیش.

6.پرداختی به حسابداری ، حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامه متقاضی می کند و ممیز مربوط دستور ثبت را صادر و متقاضی به قسمت ثبت شرکتها مراجعه می نماید .

7.در قسمت ثبت شرکتها پیش نویس آگهی تاسیس تهیه شده پس از امضای رئیس اداره ثبت شرکتها و تایپ آگهی مربوط ، متقاضی مجددا به قسمت ثبت شرکتها مراجعه و پس از احراز هویت توسط مسئول قسمت از متقاضی ذیل ثبت دفتر(اصالتا یا وکالتا)امضا اخذ می نماید و سپس یک نسخه از مدارک که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها می باشد به متقاضی تسلیم می گردد و متقاضی به دبیر خانه اداره مراجعه و پرونده را تحویل داده، یک برگ آگهی تایپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل برده و پس از تعیین مبلغ جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار به بانک مراجعه و همراه فیش پرداخت شده به دبیرخانه مراجعه می کند . پس از امضای نسخ تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکتها در این مرحله آگهی صادر و دو نسخه تایپی به متقاضی تحویل می گردد . یک نسخه جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ونسخه دیگر همراه فیش پرداختی به قسمت دایره آگهی ها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار داده می شود.