دادگاه اطفال و نحوه رسیدگی به جرم در آن

دادگاه اطفال و نحوه رسیدگی به جرم در آن

دسته بندی :حقوقی

تاریخ :1397/11/28

بازدید :2


ادامه مطلب

ابراء در قانون معدنی به چه معناست؟

ابراء در قانون معدنی به چه معناست؟

دسته بندی :حقوقی

تاریخ :1397/11/28

بازدید :2


ادامه مطلب

سرقت یا گم شدن کارت عابر بانک در ایام تعطیل  چه باید کرد؟

سرقت یا گم شدن کارت عابر بانک در ایام تعطیل  چه باید کرد؟

دسته بندی :حقوقی

تاریخ :1397/11/28

بازدید :32


ادامه مطلب

مزج در قانون به چه معناست و انواع آن کدامست؟

مزج در قانون به چه معناست و انواع آن کدامست؟

دسته بندی :حقوقی

تاریخ :1397/11/27

بازدید :3


ادامه مطلب

قانون اساسی آمریکا و مروری خلاصه بر آن

قانون اساسی آمریکا و مروری خلاصه بر آن

دسته بندی :حقوقی

تاریخ :1397/11/27

بازدید :3


ادامه مطلب
موسسه حقوقی سفیر