جعل و استفاده ی غیر مجاز برند و علامت تجاری

جعل و استفاده ی غیر مجاز برند و علامت تجاری

دسته بندی :ثبتی

تاریخ :1397/11/28

بازدید :6


ادامه مطلب

نحوه انتقال مالکیت ثبت برند و علامت تجاری

نحوه انتقال مالکیت ثبت برند و علامت تجاری

دسته بندی :ثبتی

تاریخ :1397/11/28

بازدید :1


ادامه مطلب

ثبت برند صنایع چینی

ثبت برند صنایع چینی

دسته بندی :ثبتی

تاریخ :1397/11/28

بازدید :4


ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز ثبت برند و علائم تجاری

مدارک مورد نیاز ثبت برند و علائم تجاری

دسته بندی :ثبتی

تاریخ :1397/11/27

بازدید :4


ادامه مطلب

الزامات قانونی ثبت برند و علائم تجاری

الزامات قانونی ثبت برند و علائم تجاری

دسته بندی :ثبتی

تاریخ :1397/11/27

بازدید :3


ادامه مطلب
موسسه حقوقی سفیر